Hlasy rodičů dětí s postižením jsou slyšet

V loňském roce organizovalo občanské sdružení Rytmus vzdělávací kurz pro rodiče, kteří vychovávají děti s postižením. Cílem vzdělávání bylo poskytnout rodinám informace a praktické zkušenosti, které mohou využít při obhajobě práv svých dětí. Organizátoři kurzu si uvědomovali, že hlasy rodičů dětí s postižením nejsou slyšet. Tento kurz je měl podpořit, aby byli schopní vyjednávat na úřadech, školkách a školách, o poskytování služeb pro své děti nebo aktivitách, které chtějí svým dětem zajistit.

Naplnil se cíl kurzu? Jsou rodiče schopni lépe obhajovat práva svých dětí i dalších lidí s postižením? Je jejich hlas nyní více slyšet? Na to jsme se zeptaly dvou účastnic Karly Truskové a Dany Vachtlové. Obě se shodují v tom, že si v průběhu setkávání s lektory a ostatními rodiči uvědomily fakt, že ony i jejich děti mají stejná práva jako ostatní.
Celý článek

Bakalářská práce: Vliv negativního přístupu zdravotnického personálu na vztah matky k dítěti s postižením

Samotná práce je rozdělena do několika oddílů. V části Současný stav se zabýváme tématy, která jsou stěžejními východisky pro část praktickou. Shrnujeme v ní nejdůležitější etická témata, která se týkají výše zmíněné problematiky. Kapitoly na sebe volně navazují a jejich obsah pak volně koresponduje s rozhovory. První část se zabývá prenatální diagnostikou a etickými principy, které jsou s ní bezprostředně spjaty, přechází v kapitolu, ve které jsme se snažili o stručné nastínění základních etických principů. Další z kapitol pak tvoří Komunikace ve zdravotnictví a Sdělování nepříznivé diagnózy. Zaobíráme se také rolí lékaře a vlivem jeho moci na konečné rozhodnutí matky. Nezbytná je pak kapitola pojednávající o vztahu rodiny k matce a dítěti, neboť je všeobecně známý fakt, že ve většině případů rodina hned po zdravotnickém personálu hraje nejdůležitější roli a tudíž má na vztah matky k dítěti s postižením nebetyčný vliv.

Praktická část je tvořena kvalitativní metodou polořízeného rozhovoru. Rozhovory byly vedeny s jednotlivými matkami, které mají dítě s Downovým syndromem. Na základě výsledků výzkumu pak byly stanoveny odpovědi na jednotlivé výzkumné otázky.

Cílem práce bylo zjistit, zda přístup zdravotnického personálu ovlivnil ve vztahu k jejich dítěti, jaký vliv mají obecně lékaři na vztah matky k dítěti s postižením, co si o tom myslí samy matky a jak by si představovaly sdělování nepříznivé diagnózy.

Nová diplomová práce: Hry a cvičení pro rozvoj řeči dítěte

Přidali jsme novou diplomovou práci s názvem: Hry a cvičení pro rozvoj řeči dítěte. Diplomová práce se zabývá rozvojem komunikačních schopností konkrétního dítěte s Downovým syndromem. Obsahem teoretické části je obecně problematika mentálního postižení, Downova syndromu a rozdílů v komunikaci oproti zdravým dětem, v praktické části pak najdeme analýzu komunikačních schopností konkrétního dítěte s DS, na jejímž základě se připraví hry a cvičení pro rozvoj řeči tohoto dítěte. Samostatnou a velmi hodnotnou přílohou práce je vzniklý sborník her a cvičení, které by mohly být využity rodiči, asistenty i učiteli dětí s Downovým syndromem pro rozvoj jejich komunikačních schopností a řeči.

Sdružení PIAFA ve Vyškové Vás zve na benefiční ples

Sdružení „PIAFA“ ve Vyškově zve 8. března 2013 na benefiční ples, jehož výtěžek přispěje k dobudování sociálního zařízení přímo návazného na hernu na jízdárně. Kdo by se chtěl pobavit, něco vyhrát v bohaté tombole a hlavně podpořit projekt WC J, bude vítán – vstupenky je možné zamluvit u ředitelky sdružení, paní Jany Podrápské, a převzít při vstupu na ples. Kontakt naleznete na této stránce.

Máma v nesnázích

Herečka a moderátorka Jitka Asterová, matka dvou zdravých dětí, si vyzkouší péči o dítě s Downovým syndromem. Jak se jí to podaří? (2009). Shlédněte pořad zde.