Hry a cvičení pro rozvoj řeči dítěte

Vyberte kapitolu:

Závěr

ZÁVĚR

Downův syndrom vždy provází narušená komunikační schopnost, která znesnadňuje takto postiženému dítěti osvojování dalších znalostí a dovedností. Neverbální složka řeči výrazně dominuje nad složkou verbální. Vhodnou stimulací od raného věku dítěte je možné verbální složku podporovat a umožnit její kvalitnější rozvoj. V praxi se mi nejvíce osvědčilo využití nenásilné formy pomocí her a cvičení. Vhodnou motivací lze dítě přimět k zábavnému nabývání nových řečových zkušeností.

Diplomová práce se zabývala analýzou rozvoje komunikační schopnosti konkrétního dítěte s Downovým syndromem a následnou přípravou her a cvičení, která by účinně podpořila řečový vývoj tohoto dítěte. Z výzkumu vyplývá, že tato cvičení mají pozitivní vliv na narušenou komunikační schopnost dítěte s Downovým syndromem.

Uváděná cvičení ovšem v žádném případě nemohou přebrat roli systematické logopedické péče, kterou je nutné dítěti s Downovým syndromem věnovat již od útlého věku. Kvalitní logopedická péče, dostatek mluvních podnětů a láskyplné rodinné prostředí jsou nezbytnými předpoklady pro rozvoj komunikační schopnosti těchto dětí. V pozdějším věku má nesmírný význam i trpělivá práce učitelů a asistentů v mateřských či základních školách.

Samostatnou přílohou práce tvoří sborník her a cvičení, který by mohly být využity rodiči, asistenty i učiteli dětí s Downovým syndromem pro rozvoj jejich narušené komunikační schopnosti.

Sestavený sborník Hry a cvičení pro rozvoj řeči dítěte s Downovým syndromem se věnuje oblasti správného dýchání, rozvoji motoriky mluvidel, využití citoslovcí při nácviku výslovnosti hlásek, čtení písmen a rozvoji celkové slovní zásoby. Během cvičení jsou však rozvíjeny i další oblasti, zejména motorika, rozumové schopnosti, zrakové i sluchové vnímání.

Shrnutí

SHRNUTÍ

Diplomová práce je věnována rozvoji komunikační schopnosti dítěte s Downovým syndromem. Práce přináší sborník her a cvičení, které by mohly být využity rodiči, asistenty i učiteli dětí s Downovým syndromem pro rozvoj jejich narušené komunikační schopnosti. Cíl práce byl splněn. Výzkum ověřil pozitivní vliv těchto cvičení na rozvoj komunikační schopnosti dítěte s Downovým syndromem.

Zdroje

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

BARTOŇOVÁ, M. BAZALOVÁ, B. PIPEKOVÁ, J. Psychopedie: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 150 s. IBSN 9788073151447

CASTILLO-MORALES, Rodolfo; MATĚJÍČKOVÁ, Eva. Orofaciální regulační terapie : metoda reflexní terapie pro oblast úst a obličeje. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 183 s. ISBN 8073671050

ČERNÁ, M. a kol. Česká Psychopedie. Praha: Karolinum, 2008. 222 s. ISBN 9788024615653

DOLEJŠÍ, M. K otázkám psychologie mentální retardace. Praha: Avicenum, 1978.

190 s.

DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. Žďár nad Sázavou: Logopaedia clinica, 1998. 192 s. ISBN 80-902536-2-8

EDELSBERGER, L. a kol. Defektologický slovník. Jinočany: H & H, 2000. 418 s. ISBN 8086022765

FISCHER S., ŠKODA, J. Speciální pedagogika. Praha: Triton, 2008. 205 s. ISBN 9788073870140

JANOVCOVÁ, Zora, Alternativní a augmentativní komunikace. Brno: Masarykova univerzita, 2004.

kol. autorů. Velká kniha říkadel. Říčany: JUNIOR, 2004. 144 s. ISBN 8072671243

KÁBELE, F. Brousek pro tvůj jazýček. Praha: Albatros, 2009. 64 s. ISBN 9788000022901

KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada Publishing, 2006. 228 s. ISBN 80-247-1110-9

KLENKOVÁ, J. Terapie v logopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 116 s. ISBN 9788021044630

LECHTA, V. a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003. 359 s. ISBN 80-7178-801-5

LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367- 433-5

LEJSKA, M. Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido, 2003. 156 s. ISBN 80-7315-038-7

MATĚJČEK, Z. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Jinočany: H&H, 2001. 147 s. ISBN 8086022927

PEUTELSCHMIEDOVÁ, A. Logopedické minimum. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 89 s. ISBN 80-244-1233-0

PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006. 404 s. ISBN 8073151200

BUCKLEY, S., BIRD, G. Vývoj řeči a jazyka u dětí s Downovým syndromem. Plus 21, 2006, roč. 10, č.1, s. 12-15.

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J.Pedagogický slovník. 3. rozšíř. a aktualiz. vyd. Praha : Portál, 2001. 322 s. ISBN 8071785792

RUBIŠTEJNOVÁ, S.J. Psychologie mentálně zaostalého žáka. Praha: SPN, 1986.

222s.

SELIKOWITZ, M. Downův syndrom. Praha: Portál, 2005. 197 s. ISBN 80-7178-973-9

SOVÁK, M. Nárys speciální pedagogiky. Praha: SPN, 1986. 231 s.

SVOBODA, M., ČEŠKOVÁ, E., KUČEROVÁ, H. Psychopatologie a psychiatrie: pro psychology a speciální pedagogy. Praha: Portál, 2006. 317 s. ISBN 8073671549

ŠKODOVÁ, E., JEDLIČKA, I. Klinická logopedie. Praha: Portál, 2003. 616 s. ISBN 8071785466

ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace: vzdělání, výchova, sociální péče. Praha. Portál, 2006. 198s. ISBN 8073670607

ŠUSTROVÁ, M. a kol. Diagnóza: Downov syndróm. Bratislava: Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, 2004. 240 s. ISBN 80-8046-259-3

VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Praha: Parta, 2004. 443 s. ISBN 8073200635

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2008.

870 s. ISBN 8071788023

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. 528 s. ISBN 8071783080

VÍTKOVÁ, M. a kol. Integrativní speciální pedagogika. Brno. Paido, 1998. 181 s. ISBN 8085931516

ZVOLSKÝ, P. a kol. Speciální psychiatrie. Praha: Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036

 

Seznam použitých zdrojů pro sborník

ERBEN, K. J. Říkej si a hraj. Vyd. 7. Praha: Albatros, 2009. 64 s. ISBN 9788000023953

HRUBÍN, F. Hrajte si s námi. Praha: Albatros, 1982. 21 s.

JANOVCOVÁ, Zora, Alternativní a augmentativní komunikace. Brno: Masarykova univerzita, 2004.

JAGLOVÁ, Jindřiška; MARKLOVÁ, Květoslava. Hudební výchova 2 : učebnice pro 2. ročník základní školy. 1. vyd. Brno : Nová škola, 1998. 64 s. ISBN 8085607662

kol. autorů. Velká kniha říkadel. Říčany: JUNIOR, 2004. 144 s. ISBN 8072671243

KÁBELE, F. Brousek pro tvůj jazýček. Praha: Albatros, 2009. 64 s. ISBN 9788000022901

KOUTNÍKOVÁ, K. Hrajeme na zobcovou flétnu. Praha: Portál, 2003. 151 s. ISBN 8071787892

KRCH, F. Tam na hrázi u rybníka: čtení obrázků pro nejmenší děti. Praha: SNDK 1954. 11 s.

POTŮČKOVÁ, J. Písanka pro 1. ročník ZŠ. 1. díl. Vyd. 2. Brno: Studio 1+1, 2006. 24 str.

ROUČKOVÁ, J. Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením: praktické návody a důležité informace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 151 s. ISBN 8073671581

SLÁDEK, J. Zlaté slunce, bílý den. Praha:Albatros, 1982. 100s.

SUCHÁ, R. Veršované kresbičky. 32 s. Ostrava: Anagram, 2006. ISBN 8073420872

SYNEK, F. Hlasy a hlásky: rozvíjení a výchova řeči: z praxe výchovného logopéda. Vyd. 3. Praha: ArchArt, 1999. 100 s. ISBN 8090228186

SYNEK, F. Říkáme si s dětmi: Logopedické hříčky. Vyd. 4. Praha: ArchArt, 1998. 45 s. ISBN 8090228151


Elektronické zdroje

KUBEŠOVÁ, K. Říkanky s ukazováním [online]. c2007 [cit. 2010-09-22]. Dostupné na World Wide Web <http://www.kubesova.cz/rikanky_s_ukazovanim>

Rodinné centrum Paleček. Palečkův zpěvník. [online]. c2010 [cit. 2010-09-22]. Dostupné na World Wide Web <http://rcpalecek.cz/clanky.aspx?id=45>