Yes we can

(Ano, my můžeme)

Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem v České republice (DownSyndrom CZ) se stal jedním z 6 účastníků projektu EU zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami Grundtvig program, s tématem „Lifelong learning programme“  (= celoživotní vzdělávání).

Projekt má svůj cíl v myšlence, že předsudky vůči začleňování osob s mentálním postižením do majoritní společnosti je třeba podpořit vhodným soustavným vzděláváním a získáváním nových vědomostí a dovedností těchto osob. Součástí tohoto projektu je i metodika matematiky pro lidi s Downovým syndromem s názvem Yes we can.

Jedná se o metodu založenou na didakticko-neurologickém základě. Hlavní myšlenkou je mobilizace obou mozkových hemisfér zaměstnáním obou rukou při provádění početních úkonů, což by mělo vézt ke snazšímu pochopení a uchování matematické dovednosti v paměti jedince. Na rozdíl od metodiky Step by step je zde kladen důraz na využití prstů při počítání, jakožto nejvhodnější početní pomůcky, kterou má člověk s potížemi v učení vždy při sobě. Tato metodika si klade za cíl to, že by se s její pomocí měli lidé s Downovým syndromem snáze naučit počítat, což by mělo mít za následek jejich schopnost lepší manipulace s penězi a s tímto související větší zapojení do majority.

Management i zakládající organizace projektu Yes, we can, je rakouská organizace Down Syndrom Österreich. Projekt vznikl v roce 2010 a bude trvat do konce roku 2012. Pak by měla být metodika otestována a nabízena volně k šíření a prodeji.

Dalšími zeměmi, kde se na základě této metody pracuje s lidmi s Downovým syndromem, jsou Německo, Rumunsko, Itálie a Dánsko.

Výstupem projektu Yes, we can by měla být vyzkoušená a ucelená metodika obsahující tzv. “Maths-toolbox” = matematický kufřík s pomůckami, příručka a DVD. Tento kufřík by měl být v budoucnu nabídnut organizacím zabývajícím se rozvojem početních dovedností u dětí a dospělých lidí s Downovým syndromem (http://www.downsyndrom-yeswecan.eu/).

(Autor: Kateřina Jiskrová)

Detaily si prohlédněte zde (v češtině).