Co je integrace a jaké má výhody

Integrace jsou přístupy a způsoby zapojení žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami do hlavních proudů vzdělávání a do běžných škol. (Průcha, Walterová, Mareš, Pedagogický slovník, 1995)

Integrace

 • znamená vyučovat všechny žáky v jejich spádových školách v běžných třídách odpovídajících jejich věku a poskytovat jim a učitelům adekvátní podporu
 • její úspěch nebo neúspěch nezávisí na charakteristikách žáka, ale spíše na představivosti, svědomitosti a tvůrčích schopnostech rodin, učitelů a zřizovatelů škol
 • může být úspěšná za předpokladu, že vezmeme to nejlepší ze speciálního a běžného školství a zkombinujeme do jednotného systému vzdělávání
 • dává příležitost dětem se všemi úrovněmi schopností, aby se v prostředí běžných škol učily společně
 • respektuje individuální tempo a možnosti každého dítěte

Výhodou integrovaného vzdělávání je:

 1. Příprava na dospělý život v běžném prostředí
 2. Kvalitnější vzdělávání v důsledku vyšších nároků v běžném prostředí
 3. Společné dospívání vrstevníků
 4. Efektivní využívání zdrojů (speciální pedagogové a další odborníci, speciální pomůcky)
 5. Rozvoj přátelství dětí se SVP s vrstevníky bez postižení
 6. Snazší přijímání rozdílů
 7. Práce v týmu (učitelé běžné školy, speciální pedagogové, rodiče, asistent)
 8. Individuální přístup
 9. Větší zapojení rodičů
 10. Podpora naplňování lidských práv a vyrovnávání příležitostí

Integrace

 • neznamená pouhé umístění dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné třídy, bez podpory a služeb, které potřebuje, aby mohlo mít úspěch
 • nefunguje, když od učitele očekáváme, že bude dítě se SVP i ostatní žáky třídy učit kvalitně bez potřebné podpory
 • nefunguje, když chceme, aby se všechny děti učily tytéž věci, ve stejnou dobu, stejným způsobem
 • neznamená vzdát se kvalitních speciálních metod výuky, které dítě potřebuje pro vzdělávání
 • neznamená přehlížení silných stránek, potřeb, preferencí a zájmů jednotlivých dětí se SVP

Předpoklady uskutečnění integrace

Předpokladem jsou informovaní rodiče dítěte a zájem a ochota spádové školy dítě přijmout. Podmínky pro úspěch integrace vytváří škola jako celek. Postoje vedení školy, učitelů, kteří integrovaného žáka vyučují, i těch ostatních, kteří ve třídě neučí, vytvářejí atmosféru školy. Záleží na všech pracovnících školy, zda se žák se speciálními vzdělávacími potřebami stane jejím respektovaným žákem, zda jsou mu přiznána stejná práva a také stejné povinnosti jako ostatním žákům.

Základními rozpoznávacími znaky fungující integrace žáka se SVP do základní školy jsou následující ukazatele:

 • je řádným žákem běžné školy, nejlépe v místě bydliště
 • škola, resp. učitelé žáka, aktivně spolupracují s odborným pracovištěm (resp. speciálně pedagogickým centrem – SPC)
 • pro žáka je v případě potřeby zajištěna speciálně pedagogická péče (např. individuální výuka se speciálním pedagogem)
 • žák se učí podle individuálního vzdělávacího plánu
 • rozvrh hodin žáka odpovídá vyučování celé třídy
 • učební plán je přizpůsobován potřebám žáka
 • žák postupuje se svým ročníkem a jeho věk zhruba odpovídá věkovému průměru dětí ve třídě
 • do tvorby plánu je zapojen třídní učitel, odborní pracovníci SPC, rodina a v případě potřeby i další pracovníci – např. asistent
 • učitele nebo osobní asistent
 • učitel i asistent učitele má možnost konzultovat problémy či otázky s odborníkem
 • asistent je odborně veden určeným odborným pracovníkem školy nebo externího odborného pracoviště (např. SPC)
 • učitelé věnují žákovi tolik pozornosti, kolik se dostane ostatním dětem – vyvolávají ho, zkoušejí, kontrolují domácí přípravu, v žádném případě nenechávají výuku žáka pouze na asistentovi
 • učitelé jsou v kontaktu s rodinou žáka
 • škola respektuje rozhodnutí odborného pracoviště, které má žáka ve speciálně pedagogické péči a které si vybrali rodiče žáka
 • je vytvořen vztah mezi spolužáky

Zdroj: Co byste měli vědět o integraci a nevíte, koho se zeptat – vydalo OS Rytmus v roce 2003, www.rytmus.org