Informace o správném používání parkovacích průkazů ZTP či ZTP/P

Osvobození od zpoplatnění je v ČR upraveno v § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Ten mimo jiné říká, že zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká (průkaz ZTP je vydáván osobám zvlášť těžce postiženým, průkaz TZP/P osobám zvlášť těžce postiženým s průvodcem). Nicméně podle stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, v jehož kompetenci je sociální problematika, se výše uvedené výhody přiznávají osobám těžce zdravotně postiženým které jsou:

  • osobami s trvalým pobytem na území ČR;
  • osobami, kterým nárok na sociální výhody vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, nebo jejich rodinnými příslušníky (jde zejména o Nařízení 1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství); tyto osoby jsou tzv. migrujícími pracovníky nebo jejich rodinnými příslušníky;
  •  občany některého členského státu EU (nebo rodinní příslušníci občana členského státu EU), kteří jsou na území ČR hlášeni k pobytu po dobu delší než 3 měsíce (pokud nejsou osobami uvedenými v předchozí odrážce).

Rozsah oprávněných osob tak určují příslušné orgány sociální péče v ČR. Ty pak vydávají průkazy ZTP či ZTP/P na potvrzení nároku na různé výhody včetně osvobození od zpoplatnění. Obdobné řešení této problematiky vůči občanům jiného státu mají podle našich informací i ostatní státy vč. Slovenské republiky.Jiná je situace v případě označení vozidla parkovacím průkazem, jednotným v EU a označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Toto označení obdrží držitelé průkazů ZTP resp. ZTP-P od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo od oprávněného orgánu v zahraničí. Parkovací průkaz opravňuje držitele v ČR k určitým výhodám v rozsahu § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu). Jedná se pouze o určité výhody pro parkování nebo vjezd do vybraných dopravních zón apod., nikoliv však jako výjimka ze zpoplatnění.

Mgr. Andrea Volaříková, Tiskové oddělení, Ministerstvo dopravy