Odborné

Kniha: Myslet nahlas – mluvit nahlas

Rádi bychom vás upozornili na novou knihu, kterou letos vydalo nakladatelství Portál.

Feuerstein, Reuven; Falik, L. J.; Feuerstein, R. S.; Bohács, K.
Myslet nahlas – mluvit nahlas
Překlad: Pokorná, Věra
Feuersteinova metoda zlepšuje poznávací dovednosti člověka a jeho schopnost organizace informací. Podle autora není inteligence neměnnou strukturou, ale je možné s ní pracovat a rozvíjet ji. V této knize autoři rozvíjejí Feuersteinovy principy, založené mj. na neurobiologických výzkumech, v přístupu k stimulaci a obohacení jazykového vývoje malých dětí a těch starších dětí a dospělých, kteří trpí mentální či jinou poruchou. Přístup je založen na principu samomluvy, resp. zprostředkované samomluvy, kdy je dítě účastno samomluvy dospělého (rodič, učitel, terapeut, vychovatel), což mimovolně rozvíjí jeho vlastní jazykové schopnosti. Klíčovým rysem metody je rezignace na interakci s dítětem – cílem není vtáhnout je do komunikace, ale držet ho v prostředí přirozeného jazyka (s dalšími prvky, jako je intonace, gesta, mimika…), které podněcují jeho vlastní schopnost jazykového rozvoje. Dalším krokem může být motivace dítěte k vlastní samomluvě, která je pro ně přijatelnější než komunikace s druhým, přičemž nejde o patologický jev, ale formu rozvoje.
Reuven Feuerstein (1921–2014) byl izraelský klinický, vývojový a kognitivní psycholog, známý především svou teorií o modifikovatelnosti inteligence.
brož., 192 s., 365 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také tituly Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti, Inkluzivní pedagogika a Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích dovedností u dětí

Diagnóza: Downov syndróm

autor: Mária Šustrová a kolektív

Diagnóza věčného dětství 

Společnost Downovho syndrómu na Slovensku vydala cennou a potřebnou knihu, která odborně-populárním způsobem přibližuje lidi s výrazem věčného dětství, navždy vepsaného do jejich tváří a duší. Tuto knihu napsal kolektiv lékařů pod vedením Doc. MUDr. Márie Šustrové, CSc. Jde o odborníky, kteří se dlouhodobě věnují lidem postiženým touto formou mentální retardace a většina z nich stála i u zrodu společnosti, která na Slovensku vznikla v roce 1993 jako nezávislé občanské sdružení. Cílem společnosti  je pomoci lidem s tímto syndromem při jejich začleňování do života, vzdělávání a zařazování do pracovního procesu. A v neposlední řadě – a tomuto cíli dobře slouží i tato kniha – je to prolomení všeobecné nevědomosti, která vládne okolo lidí s Downovým syndromem (DS).

Kromě přiblížení medicínských a genetických aspektů DS (autorky M. Šustrová a N. Mišovicová) jsou důležitou součástí knihy i rady rodičům těchto dětí. Kapitoly Jak přijmout dítě s postižením, Jací jsou lidé s Downovým syndromem, Akceptování dítěte s DS a i další velmi citlivě a přesně přibližují svět těchto dětí a zároveň jsou nevysloveným apelem na „nezainteresované“, na společnost zdravých, aby hledali vhodnou formu komunikace s těmito dětmi, a stejně tak s jejich rodiči. A protože, jak zdůrazňují autoři knihy, rodina je pro ně nejoptimálnějším prostředím, tak ve většině případů všechna tíha péče o ně leží na rodině. Závěrečná kapitola (M. Šustrová a Z. Ďuračková) hovoří o výzkumu a perspektivách lidí s DS včetně těch, které se uskutečnily v letech 1993 – 2003 na Slovensku.

(recenze Anton Baláž)

Dítě s Downovým syndromem ve škole

autor: Cora Halder

„Dítě s Downovým syndromem ve škole“ je příručkou, která je určena učitelům všech typů škol. Její vydání má za cíl přispět k tomu, aby také děti s DS mohly žít a vzdělávat se mezi svými vrstevníky.

Informace jsou sesbírány od učitelů, kteří mají několikaleté zkušenosti s integrací žáků s DS, a také od rodičů. Nápad vyvstal z potřeby přiblížit problematiku začínajícím učitelům a poskytnout pomocnou ruku aprobovaným učitelům druhého stupně, kteří budou ve vyšších ročnících konfrontováni s trochu „zvláštními“ žáky.

Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje

PODPORA ZAČLEŇOVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH DĚTÍ DO BĚŽNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

autor: kolektiv, Jo Lebeer

Kniha seznamuje s některými z nejúspěšnějších programů pro rozvoj myšlení a podporu rozvoje dětí s odchylkami duševního vývoje způsobenými postižením nebo sociokulturním znevýhodněním. Mezi ně patří známá metoda zprostředkovaného učení a rozvoje poznávacích funkcí R. Feuersteina; model konceptuálního vyučování norského pedagoga Magne Nyborga a jeho žáků, jehož záměrem je systematický rozvoj obsahu pojmů a jejich kategorizace; portsmouthský systém rozvoje řeči a čtení u dětí s vážnými poruchami v raném věku; metody aktivace kognitivních funkcí, které se osvědčily v Rumunsku u dětí sociálně deprivovaných, žijících v nepodnětném prostředí (především romských). Publikace poskytuje podrobné informace včetně cvičení a postupů, které budou inspirací pro všechny, kdo pracují s postiženými dětmi i běžnými předškoláky a žáky prvních ročníků školy. Knihu uvítají speciální pedagogové, pedagogičtí psychologové, logopedi, učitelky mateřských škol, učitelé základních škol, třídní asistenti i rodiče.

nakladatelství Portál

Rozvoj hrubé motoriky

Rozvoj hrubé motoriky u dětí s Downovým syndromem
Patricia C. Winders, P.T.

Tato kniha Vám napoví, jakou podporu Vaše dítě potřebuje pro správný rozvoj hrubé motoriky a jak ji poskytovat způsobem, který dítě povzbudí a dodá mu důvěru ve vlastní fyzické schopnosti.

Kniha Vám prozradí:

– jaké dovednosti odpovídají jednotlivým vývojovým fázím dítěte od narození do 6 let;
– z jakých základních pokroků je nácvik jednotlivých dovedností složen;
– podrobné návody k procvičování jednotlivých kroků;
– pokyny a rady k provádění těchto cvičení.

 

Downův syndrom

Mark Selikowitz

Základní informace pro rodiče a odborníky

Rodiče, kterým se narodí dítě s Downovým syndromem, potřebují podporu ze strany odborníků a dostatek informací, které jim pomohou vyrovnat se s touto náročnou životní situací. Zkušený pediatr napsal informačně bohatou a srozumitelnou knížku, která umožní rodičům, ale také speciálním pedagogům, lékařům a dalším pracovníkům pomáhajících profesí získat odpovědi na množství otázek, s nimiž se při péči o dítě s postižením setkají. Publikace obsahuje informace o vzniku Downova syndromu, o jeho četnosti, příčinách a o prenatální diagnostice. Přináší také fyziologické a psychologické charakteristiky dětí s tímto postižením, věnuje se rané intervenci, otázkám vzdělávání a usměrňování chování. Nevyhýbá se ani mnohdy opomíjeným tématům, jako je dospívání a sexuální život lidí s Downovým syndromem.