Integrace, inkluze

Hlasy rodičů dětí s postižením jsou slyšet

V loňském roce organizovalo občanské sdružení Rytmus vzdělávací kurz pro rodiče, kteří vychovávají děti s postižením. Cílem vzdělávání bylo poskytnout rodinám informace a praktické zkušenosti, které mohou využít při obhajobě práv svých dětí. Organizátoři kurzu si uvědomovali, že hlasy rodičů dětí s postižením nejsou slyšet. Tento kurz je měl podpořit, aby byli schopní vyjednávat na úřadech, školkách a školách, o poskytování služeb pro své děti nebo aktivitách, které chtějí svým dětem zajistit.

Naplnil se cíl kurzu? Jsou rodiče schopni lépe obhajovat práva svých dětí i dalších lidí s postižením? Je jejich hlas nyní více slyšet? Na to jsme se zeptaly dvou účastnic Karly Truskové a Dany Vachtlové. Obě se shodují v tom, že si v průběhu setkávání s lektory a ostatními rodiči uvědomily fakt, že ony i jejich děti mají stejná práva jako ostatní.
Celý článek

Konference „Tam, kde postižení není překážkou …“

Můžete shlédnout zde

Informační portál www.inkluze.cz

Informační portál je projektem občanského sdružení Rytmus. Je to první a zatím  jediný takto tematicky jasně zaměřený portál v České republice. Naleznete zde informace z oblasti inkluzivního vzdělávání – příklady z praxe, právní rámec, metodickou podporu, poradenství, ale také možnost položit vlastní dotaz v rubrice Rady a tipy. Dále je zde burza práce určená výhradně ke zprostředkování práce asistenta pedagoga. V neposlední řadě portál nabízí informace o konkrétních vzdělávacích kurzech a akreditovaných seminářích, vhodných pro pedagogy, asistenty pedagoga, ředitele, rodiče… www.inkluze.cz

Škola již nemůže odmítnout integrovat žáka

Dne 25. 5. 2011 vyšla ve sbírce zákonů vyhláška č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Z našeho pohledu jsou dvě důležité věci, které se nám do vyhlášky podařilo doplnit na poslední chvíli, a to díky vstřícnosti pana ministra školství Josefa Dobeše. Především došlo k úpravě § 3, odst. 4, který byl zrušen a nahrazen jiným textem. To znamená, že škola již nemůže odmítnout vzdělávání formou individuální integrace v běžné škole, pokud taková škola nemá podmínky k takovému vzdělávání. Školy na příště musí dbát na to, aby svoje prostředí či personální obsazení přizpůsobily ke vzdělávání žáků a studentů s těžkým zdravotním postižením.
Celý článek

Co je integrace a jaké má výhody

Integrace jsou přístupy a způsoby zapojení žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami do hlavních proudů vzdělávání a do běžných škol. (Průcha, Walterová, Mareš, Pedagogický slovník, 1995)

Integrace

  • znamená vyučovat všechny žáky v jejich spádových školách v běžných třídách odpovídajících jejich věku a poskytovat jim a učitelům adekvátní podporu
  • její úspěch nebo neúspěch nezávisí na charakteristikách žáka, ale spíše na představivosti, svědomitosti a tvůrčích schopnostech rodin, učitelů a zřizovatelů škol
  • může být úspěšná za předpokladu, že vezmeme to nejlepší ze speciálního a běžného školství a zkombinujeme do jednotného systému vzdělávání
  • dává příležitost dětem se všemi úrovněmi schopností, aby se v prostředí běžných škol učily společně
  • respektuje individuální tempo a možnosti každého dítěte


Celý článek

Výhody inkluzivního vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání je definováno jako uspořádání běžné školy způsobem, který může nabídnout adekvátní vyučování všem dětem bez ohledu na jejich individuální rozdíly, přičemž nezáleží na druhu speciálních potřeb ani na úrovni výkonů žáků. Vlivem působení rodičovských organizací, asociací lidských práv a mezinárodních organizací, jako je UNESCO, se inkluzivní vzdělávání stále více prosazuje jako vhodnější alternativa speciálního školství. Mohli bychom dokonce říci, že se stává mezinárodní politikou (Jönsson, 1994).
Celý článek

Integrace – příručka pro rodiče

Několik tipů, jak dosáhnout přijetí dítěte se speciálními potřebami do běžné základní školy:

NECHOĎTE SAMI

O přijetí svého dítěte do školy ani o jiných důležitých záležitostech nechoďte do školy jednat sami. Vezměte s sebou nejlépe odborníka např. psychologa, pedagoga nebo lékaře, který vaše dítě zná a dobře rozumí důvodům, proč jste se rozhodli pro integraci. Nebudete-li mít možnost jít s odborníkem, vezměte dobrého přítele či přítelkyni, pracovníka místní organizace zastupující zájmy lidí s postižením atd. Snažte se posílit vaše postavení při jednání s vedením školy.
Celý článek

Integrace je, když…

Dnes již dvanáctiletá nevidomá Lucka navštěvuje Křesťanskou základní školu v Jihlavě spolu se zdravými vrstevníky. Jaké zkušenosti s integrací mají její rodiče?

S dcerou jsem byla doma tři roky. V roce 1990 byla přijata do mateřské školy pro děti s očními vadami v Jihlavě. S nevidomými zde zkušenosti neměli. Znamenalo to pro nás moc, protože byla přijata mezi své vrstevníky. Vychovatelé zapojovali naši dceru do všech aktivit, pěstovali u ní hmat a naučili ji základy Braillova písma. Pěstovali u ní také tělesnou zdatnost. Sháněli pro ni speciální hračky nebo upravovali hračky tak, že na nich některé části přizpůsobili hmatovému či sluchovému vnímání.
Celý článek

O inkluzi

Podstatou inkluzívního vzdělávání je snaha poskytnout všem dětem kvalitní vzdělání nezávisle na jejich schopnostech, individuálních zvláštnostech, znevýhodnění nebo nadání.

Cílem školní inkluze je nabízet začlenění děti se znevýhodněním v běžném školním kolektivu.

V inkluzívní škole se s odlišností počítá, je přijímána, respektována a dokonce vítána jako dobrá zkušenost a přínos pro všechny. Dětem přináší setkání s odlišností důležité vybavení do budoucího života v podobě získání respektu k sobě i ostatním, schopnosti empatie, tolerance, ohleduplnosti a zodpovědnosti. Děti se učí komunikovat, spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Učí se také o pomoc požádat, uvědomit si a pojmenovat své potřeby.
Celý článek

Inkluze

Inkluze znamená změnu!

Tyto stránky vznikly s cílem podpořit v českých školách proces, který je označován slovem inkluze. Byly vytvořeny proto, aby poskytovaly informace a rady učitelům, kteří mají ve svých třídách běžných základních škol děti s postižením.

Měly by podpořit i rodiče, kteří se rozhodují, jakou vzdělávací cestu zvolí pro své dítě s postižením.

A měly by, především zveřejněním dobrých příkladů z praxe, ovlivnit i ty, kteří se starají o „zavádění inkluze do českých škol „zeshora“.
Celý článek