Hry pro všestranný rozvoj dítěte

Louise Doyon

Náměty na hry a cvičení jsou seřazeny do patnácti kapitol podle oblasti, ze které si dítě osvojuje a procvičuje dovednosti (jemná motorika, globální motorika, prostorová a časová orientace, vizuální percepce, vizuální paměť, sluchová percepce, pozornost, logické myšlení a příprava na matematiku, ústní vyjadřování, grafický projev). Každá kapitola pak obsahuje tři skupiny her, a to podle věku dětí, kterým jsou hry určeny (2 až 3 roky, 4 až 5 let, okolo 6 let). Každá skupina je uvedena informací, co v daném věku děti už obvykle zvládají, a doporučením, kterým dovednostem se má dát v rámci určitého věkového období přednost a které se mají procvičovat až později.

Hry pro rozvoj dítěte – prostor a zrak

Prostorová orientace

Než se začnete věnovat prostorové orientaci, ujistěte se, že dítě dobře ovládá své tělesné schéma, protože se v prostoru orientuje pomocí svého těla. Poté co dítě objevilo své tělo, zjišťuje pozici, kterou zaujímá vzhledem k předmětům, jež ho obklopují, a vytváří si soubor vztahů mezi vlastními pohyby a pohyby okolního prostředí. Dítě rozeznává prostorové pojmy – před, za, vedle, nahoře, dole, nad, pod, blízko, daleko atd. Protože není snadné osvojit si tyto pojmy, je třeba využít všech příležitostí, které se naskytnou, aby si je dítě ověřovalo. Musíme mu pomoci, aby se je naučilo znát, aby si je zapamatovalo.
Jakmile se dítě umí orientovat v prostředí, které ho obklopuje, snadněji chápe grafické a numerické znaky, které se od sebe navzájem odlišují formou, velikostí a orientací. Dítě, které má problémy s prostorovou orientací, má potom i tendenci k obracení písmen, protože si nevšímá jejich orientace. Může zaměňovat hlásky p, b, d, protože nerozlišuje, zda je bříško nahoře, dole, vlevo, nebo vpravo. Stejné je to i v případě většiny číslic. Schopnost orientace v prostoru se tedy uplatňuje při čtení a psaní. Dítě si uvědomuje odlišnost mezer mezi písmeny, slovy a větami. Jakmile se začíná učit číst a psát, snadno chápe, že znaky se čtou a píšou zleva doprava, že řádky jsou uspořádány shora dolů, že písmena mají přesně stanovenou formu a orientaci a přesně určené místo ve slabice, stejně tak jako slabika má své místo ve slově a jednotlivá slova ve větě.
Mezi druhým a šestým rokem se tedy dítě musí naučit prostor vnímat, orientovat se v něm, osvojit si prostorové pojmy a umět s prostorem zacházet.
Pomůcky: židle, míč, listy, provázek, hračky, kuchyňské náčiní, knoflíky, párátka, brčka, talíře, konzervy, krabice od potravin, kousky vlněné příze, tužka, pastelky.

Věk 2 až 3 roky

Ve dvou až třech letech dítě vystupuje vzhůru, sestupuje dolů, svým tělem prozkoumává horizontálně i vertikálně prostor, prostřednictvím modelování poznává obrysy předmětů a jejich rozměry. Vlastní činností si ověřuje své místo v prostoru i umístění rozličných předmětů. Chápe pojmy jako nahoře a dole a získává představu o pojmech uvnitř a vně.

Cvičení

1. Dítě leze nebo se plazí pod stolem, pod židlí.
2. Dítě chodí kolem židlí rozestavěných po místnosti, aniž by se jich dotklo
3. Dítě se pohybuje okolo různých předmětů v místnosti – může se plazit, lézt po čtyřech, chodit vzpřímeně.
4. Rozmístěte několik hraček po místnosti. Jakmile tlesknete, dítě jednu zvedne a volně se prochází okolo ostatních hraček. Na druhé znamení dítě položí hračku na stejné místo, ze kterého ji sebralo. Pokračujte v této činnosti s ostatními hračkami.
5. Na vaši žádost se dítě posadí na židli, proleze pod stolem atd.
6. Požádejte dítě, aby šlo do předsíně, do koupelny atd.
7. Dítě se schovává za dveře, stoupne si před židli, za pohovku, před stůl.

Věk 3 až 4 roky

Ve třech až čtyřech letech si dítě uvědomuje umístění předmětů v prostoru a vztah předmětů k němu samotnému. Je si vědomo uspořádání věcí, které důvěrně zná; může se vyznat v jednoduchých trasách a

orientovat se na nich, osvojuje si pojem obydlí.
Cvičení
1. Na vaši žádost vleze dítě pod židli, vyleze na židli, postaví se za židli a před ni.
2. Vytvořte z provázku kruh o obvodu asi tři metry.
Dítě se posadí dovnitř kruhu, vně kruhu; chodí kolem kruhu, vrací se dovnitř atd.
3. Dítě hází míč pod nebo nad provazem, který je uvázán na dvou židlích, jež stojí metr od sebe.
4. Dítě pokládá míč nahoru, dolů, dává ho nad sebe, pod, před, za, vedle sebe, daleko od sebe, blízko sebe.
5. Rozložte na podlaze několik lístků papíru o velikosti asi třiceti centimetrů čtverečních. Dejte je na vzdálenost přibližně třiceti centimetrů od sebe. Dítě prochází mezi těmito listy, aniž by se jich dotklo.
6. Dítě dělá velké, pak malé kroky.
7. Dítě se staví proti vám, zády k vám, vedle vás, blízko vás, daleko od vás, za vás a před vás
8. Dítě si dává ruce před nohy, na hlavu, za záda, pod bradu, před oči, pod kolena.
9. Dítě jde k židli ve středu pokoje oklikou (velmi dlouhá cesta), potom přímo (velmi krátká cesta).
10. Z kostek nebo listů papíru postaví dítě dvě různě dlouhé cesty pro svá autíčka. Zeptejte se ho, která cesta je kratší a která je delší.
11. Dítě položí lžíci před židli, vidličku za židli, nůž vedle židle, knoflík na židli, párátko pod židli. Pak se zeptejte, kde je lžíce, vidlička, nůž, knoflík, párátko.
12. Dítě dává malé knoflíky do misky a velké kolem misky.
13. Porovnáváním talířů musí dítě zjistit, který je největší, nejmenší, prostřední.

Zrakové rozlišování

Zrakové rozlišování je schopnost rozpoznat rozdílnosti a podobnosti mezi různými prvky. Následující cvičení umožňují dítěti pozorovat a odhalovat rozdíly a podobnosti mezi předměty co do jejich formy, orientace, velikosti, pohybu a barvy. Až bude muset dítě později rozlišovat písmena a číslice, bude mít zkušenost v oblasti vnímání. Díky tomu rychleji uspěje.

Pomůcky: knoflíky, boty, oblečení, hrací karty, kuchyňské náčiní, sklenice různých velikostí s víčky, knihy, párátka, geometrické tvary, hrnce, noviny, brčka, různé druhy těstovin, krabice od potravin, drobné mince.

Věk 2 až 4 roky

Mezi dvěma až čtyřmi lety se dítě zajímá o obrysy a plastičnost předmětů. Může tak provádět cvičení věnovaná třídění a posloupnosti.
Cvičení
1. Dítě řadí k sobě stejné etikety z různých druhů zboží nebo obchodní značky, které jste vystříhali z letáků.
2. Vystříhejte kolečka, čtverce a trojúhelníky a požádejte dítě, aby je roztřídilo podle tvarů.
3. Dítě si porovnáváním bot, kabátů, svetrů v rodině všímá rozdílů ve velikosti svých věcí a věcí dospělých.
Pak je řadí podle velikosti od nejmenších po největší.
4. Položte na stůl talíř, vidličku, nůž, párátko, knoflík. Požádejte dítě, aby vám ukázalo:
a) malý předmět ze dřeva;
b) dlouhý předmět, který má hroty a slouží k jídlu;
c) kulatý předmět, na který se dává jídlo;
d) dlouhý předmět, který řeže;
e) kulatý předmět s dírkami, který si musíme zapnout při oblékání;
f) nejdelší, nejmenší, největší předmět.
5. Dítě řadí kolečka různých velikostí od nejmenšího po největší. Cvičení opakuje se čtverci a trojúhelníky.
6. Dítě dává víčka na sklenice různých velikostí.
7. Postupně naplňte misku malými, velkými, červenými a modrými knoflíky. Pak požádejte dítě, aby udělalo totéž.
8. Sesypte dohromady různé druhy těstovin (makarony, mušle, špagety atd.), dítě odděluje jednotlivé druhy.
9. Dítě třídí knoflíky podle barev, velikosti, podle počtu dírek (dvě, čtyři).
10. Dítě rozloží balíček hracích karet, pak dává dohromady srdcové karty, káry, piky, kříže, spodky, královny, krále a esa.
11. Ukažte dítěti drobné mince (50 hal., 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč) a požádejte ho, aby dalo dohromady ty, které jsou stejné.
12. Dítě staví sklenice podle výšky od nejnižší po nejvyšší nebo od nejvyšší po nejnižší.
13. Dítě řadí knížky různé tloušťky od nejslabší k nejsilnější nebo od nejsilnější k nejslabší.
14. Hrajte s dítětem karty. Oba dva najednou ukažte jednu ze svých karet. Ten, který má na kartě víc obrázků, vyhrává. Používejte jen karty od dvojky do čtyřky.

Zdroj: Doyon – Hry pro všestranný rozvoj dítěte, vydalo nakladatel: PORTÁL