Stanovy

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PRO POMOC LIDEM S DOWNOVÝM SYNDROMEM A JEJICH RODINÁM

založeného v souladu s přísl. ustan. zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů v platném znění

Úsměvy – občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám ( dále jen Sdružení ) vzniká z iniciativy rodičů dětí s Downovým syndromem (dále jen DS). Sdružení je dobrovolnou nezávislou demokratickou organizací, která hodlá podporovat systematickou, komplexní a profesionální pomoc lidem s DS a jejich rodinám.

 1. Název sdružení: Úsměvy – občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám
 2. Sídlo sdružení: Foltýnova 35 635 00 Brno
 3. Oblast působnosti sdružení: Jihomoravský kraj, Zlínský kraj , kraj Vysočina

Cílem činnosti Sdružení je uspokojování kulturních, sportovních, vzdělávacích a dalších zájmů lidí s DS.

Sdružení bude zejména:

 1. napomáhat rozvíjení zájmové činnosti a účelnému využívání volného času lidí s DS,
 2. reprezentovat zájmy lidí s DS,
 3. navazovat kontakty s odborníky z oblasti zdravotnictví, vzdělávání, výchovy a sociální práce,
 4. podporovat aktivity související s integrací lidí s DS do společnosti,
 5. spolupracovat s ostatními sdruženími se stejným či obdobným zaměřením v celé ČR i v zahraničí,
 6. podporovat dostupnost osobních a pedagogických asistentů pro lidi s DS,
 7. rozšiřovat nejnovější poznatky o DS,
 8. organizovat ozdravné a sportovní aktivity pro osoby s DS

1) Vznik členství

 1. Řádným členem Sdružení se může stát osoba starší 18 let bez omezení pohlaví, vzdělání , příslušnosti k národnostnímu, státnímu, politickému či náboženskému svazku nebo společenství, která souhlasí s těmito stanovami.
 2. Členství vzniká rozhodnutím rady Sdružení na základě písemné přihlášky budoucího člena Sdružení a zaplacením členského příspěvku.

2) Zánik členství

 1. Dobrovolným vystoupením člena a to na základě písemného projevu vůle, členství zaniká dnem jeho doručení radě Sdružení,
 2. vyloučením člena pro porušování stanov nebo ze zvláště závažných důvodů (např. poškození dobrého jména nebo zájmů Sdružení) Valnou hromadou,
 3. smrtí člena
 4. zánikem Sdružení.

3) Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen Sdružení je oprávněn zejména:
  – podílet se na činnosti Sdružení
  – za podmínek stanovených těmito stanovami spolurozhodovat o činnosti tohoto Sdružení,
  – být informován o činnosti a hospodaření Sdružení,
  – vyjadřovat se k činnosti Sdružení a vyžadovat k nim stanoviska orgánů Sdružení,
  – volit a být volen do orgánů Sdružení
 2. K základním povinnostem členů patří zejména:
  – dodržovat stanovy Sdružení a respektovat rozhodnutí orgánů Sdružení,
  – hájit společné zájmy Sdružení a podílet se na činnosti Sdružení,
  – minimálně 1x za rok se účastnit zasedání Valné hromady,
  – platit členské příspěvky,
  – k ostatním členům Sdružení se chovat s úctou bez ohledu na vzdělání, politické či náboženské přesvědčení .

Orgány Sdružení jsou:

 • Valná hromada – zasedání všech členů sdružení
 • Rada
 • Revizní komise

K odbornému zajišťování činnosti orgánů Sdružení může rada Sdružení vytvářet profesionální aparát Sdružení. Vzájemná práva a povinnosti osob, vykonávajících funkce v orgánech Sdružení a zaměstnanců profesionálního aparátu sdružení, může upravovat organizační řád Sdružení. Organizační řád Sdružení musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a ostatními rozhodnutími Valné hromady Sdružení. Profesionální aparát Sdružení je podřízen radě Sdružení.

1) Valná hromada má působnost členské schůze.

2) Valnou hromadu svolává předseda Sdružení nebo jednatel nejméně 1x za rok, případně požádá-li o to nadpoloviční většina rady, revizní komise nebo alespoň 1/3 všech členů Sdružení.

3) Do působnosti Valné hromady patří zejména:

 1. rozhodnutí o zrušení Sdružení či sloučení s jiným sdružením,
 2. schvalování stanov a jejich změny,
 3. schválení výše členských příspěvků dle návrhu rady Sdružení,
 4. volba a odvolání členů rady a členů revizní komise,
 5. rozhodování o vyloučení člena Sdružení na návrh rady Sdružení,
 6. projednávání a schvalování výroční zprávy za uplynulý kalendářní rok,
 7. projednávání a schvalování zprávy revizní komise o hospodaření,
 8. projednávání a schvalování rozpočtu a plánu činnosti na nadcházející kalendářní rok.

4) Zasedání Valné hromady řídí předseda Sdružení nebo jednatel. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina všech členů Sdružení.

5) Pokud se ve stanovenou dobu zahájení Valné hromady nesejde polovina všech členů Sdružení, bude o 30 minut později zahájena náhradní Valná hromada, která bude usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Tento bod se netýká projednávání změn stanov Sdružení a zrušení Sdružení.

6) Valná hromada rozhoduje hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí Valné hromady je je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných členů.

1) Rada je výkonným orgánem Sdružení, je volena Valnou hromadou na období 3 let v počtu pěti členů. Zasedá nejméně 1x za 4 měsíce nebo na žádost nadpoloviční většiny všech členů rady Sdružení.

2) Rada zejména :

 1. zabezpečuje činnost Sdružení v době mezi zasedáními Valné hromady a řídí aktivity Sdružení,
 2. pověřuje předsedu nebo jednatele svoláním Valné hromady,
 3. předkládá Valné hromadě návrh plánu činnosti a rozpočtu na nadcházející kalendářní rok,
 4. podává Valné hromadě ke schválení výroční zprávu za uplynulý kalendářní rok vypracovanou předsedou Sdružení,
 5. navrhuje Valné hromadě výši členského příspěvku,
 6. vykonává usnesení Valné hromady,
 7. volí ze svého středu předsedu a jednatele Sdružení,
 8. navrhuje Valné hromadě vyloučení člena Sdružení,
 9. rozhoduje o přijetí členů a bere na vědomí dobrovolné vystoupení člena Sdružení.

3) Rada rozhoduje hlasováním. Rada je usnášeníschopná nadpoloviční většinou členů rady Sdružení.

4) Statutárním orgánem Sdružení je předseda a jednatel Sdružení. Jménem Sdružení jedná ve všech věcech předseda a jednatel samostatně, právní úkony Sdružení stvrzují svým podpisem předseda nebo jednatel Sdružení samostatně.

1) Revizní komise je nezávislý kontrolní orgán volený valnou hromadou na dobu 3 let, tvoří ji tři členové (předseda a dva členové), z nichž žádný nemůže být současně členem rady.

2) Revizní komise:

 1. kontroluje hospodaření a činnost rady Sdružení,
 2. upozorňuje radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
 3. projednává stížnosti členů Sdružení i jiných osob na činnost orgánů Sdružení

3) Za tímto účelem je revizní komise Sdružení oprávněna nahlížet do veškeré písemné dokumentace Sdružení a žádat na orgánech Sdružení příslušná vysvětlení.

4) Pro zasedání Valné hromady vypracovává 1x za rok zprávu o výsledcích revize a své kontrolní činnosti.

1) Finančními zdroji Sdružení mohou být zejména:

 1. členské příspěvky,
 2. dotace státu, krajů, měst a obcí, příjem z grantů, úroky z účtu,
 3. dary fyzických či právnických osob nebo jiných sdružení

2) Finanční prostředky Sdružení jsou vedeny na běžném účtu u peněžního ústavu a jsou vynakládány v souladu se zaměřením činnosti Sdružení.

3) Hospodaření Sdružení musí být vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Hospodaření se řídí rozpočtem, který je sestavován na období jednoho kalendářního roku a schvalován Valnou hromadou.

4) Sdružení má právo na vlastní razítko a tiskopisy.

Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením či právnickou osobou na základě rozhodnutí 2/3 Valné hromady, která rozhodne o majetkovém vyrovnání nebo rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.

 1. Stanovy Sdružení lze měnit na návrh rady Sdružení se souhlasem 2/3 Valné hromady.
 2. Stanovy Sdružení nabývají platnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR.
 3. Po zaregistrování Sdružení budou orgány Sdružení voleny na ustavující schůzi Valné hromady.