Hry a cvičení pro rozvoj řeči dítěte

Vyberte kapitolu:

Práce

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Katedra speciální pedagogiky

Hry a cvičení pro rozvoj řeči dítěte s Downovým syndromem

Diplomová práce

Brno 2011

Vedoucí práce: PhDr. Barbora Bočková,  Ph.D.

Autor práce: Bc. Michaela Hostinská

Prohlášení:

Prohlašuji, že jsem závěrečnou diplomovou práci vypracovala samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Poděkování

Ráda bych poděkovala PhDr. Mgr. Barboře Bočkové za vstřícný a ochotný přístup, za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této diplomové práce.
Dále bych chtěla poděkovat paní logopedce Mgr. Olze Kulíškové a speciální pedagožce Bc. Kateřině Jiskrové za možnost pozorovat jejich odbornou práci s dětmi s Downovým syndromem a načerpání inspirace pro praktickou část diplomové práce.

Obsah

OBSAH

ÚVOD 5

1 MENTÁLNÍ RETARDACE 7
1.1 Vymezení pojmu mentální retardace a její etiologie 7
1.2 Klasifikace mentální retardace 9
1.3 Charakteristika jednotlivých stupňů mentální retardace 11
1.4 Komunikační schopnost jedinců s mentální retardací 13

2 DOWNŮV SYNDROM 18
2.1 Vymezení pojmu Downův syndrom 18
2.2 Etiologie Downova syndromu 19
2.3 Formy Downova syndromu 20
2.4 Charakteristika osob s Downovým syndromem 21

3 VÝVOJ ŘEČI DÍTĚTE S DOWNOVÝM SYNDROMEM 24
3.1 Vývoj řeči obecně 24
3.2 Vývoj řeči u dítěte s Downovým syndromem 27
3.3 Logopedická intervence u dítěte s Downovým syndromem 30
3.4 Obecné zásady pro podporu vývoje řeči dítěte s Downovým syndromem 32

4 HRY A CVIČENÍ PRO ROZVOJ ŘEČI DÍTĚTE S  DOWNOVÝM SYNDROMEM 35
4.1 Cíle výzkumného projektu, metodologie 35
4.2 Charakteristika výzkumného vzorku 36
4.3 Vlastní výzkumné šetření 42
4.4 Závěry šetření, doporučení pro pedagogickou praxi 78

ZÁVĚR 81
Shrnutí, summary 82

Seznam použitých zdrojů 83

Přílohy 86

Úvod

ÚVOD

Diplomovou práci jsem se rozhodla zaměřit na problematiku narušené komunikační schopnosti dětí s Downovým syndromem. Téma jsem volila s ohledem k mým zkušenostem, které jsem získala díky tříleté práci asistentky pedagoga. Po celou dobu jsem v mateřské škole pracovala s dívkou s Downovým syndromem, která měla největší obtíže právě v oblasti řeči. Zpočátku bylo naším cílem dosáhnout zejména zlepšení v oblasti socializace a sebeobsluhy. S přibývajícím věkem dívky bylo více než zřejmé, že pokud chceme úspěšně rozvíjet její celkovou osobnost, musíme co nejvíce zkvalitnit úroveň její verbální komunikace.

Diplomová práce si klade za cíl analyzovat komunikační schopnost jednoho dítěte s Downovým syndromem a následně připravit hry a cvičení, které by účinně podporovaly řečový vývoj tohoto dítěte. Samostatnou přílohu diplomové práce tvoří sborník her a cvičení, který by mohl být využit rodiči, asistenty i učiteli dětí s Downovým syndromem, zejména pro rozvoj jejich narušené komunikační schopnosti.

Náměty pro vytvoření tohoto sborníku jsem čerpala nejen z dostupné odborné literatury, ale také z vlastních pozorování při logopedické terapii, orofaciální regulační terapii i terapiích na rozvoj kognitivních funkcí. Mnohé nápady vznikly spontánně vzhledem k potřebám dívky, se kterou pracuji. Každé cvičení obsahuje nejen podrobný popis, ale i doporučení pro samotnou aplikaci v praxi. Pro lepší názornost a jednodušší využití doplňují mnohá cvičení hotové pracovní listy a šablony, které slouží k výrobě pomůcek nezbytných pro tato cvičení.

Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je věnována problematice mentálního postižení, jelikož Downův syndrom bývá považován za její nejrozšířenější formu. Ve druhé kapitole se podrobněji zaměřuji na Downův syndrom, jako na nezbytné teoretické východisko. Třetí kapitola přináší srovnání vývoje řeči u intaktního dítěte a dítěte s Downovým syndromem.

Ve čtvrté kapitole je prezentováno samotné výzkumné šetření, které má kvalitativní charakter. Hlavním cílem výzkumného projektu je na základě podrobné analýzy komunikační schopnosti dítěte s Downovým syndromem připravit hry a cvičení pro rozvoj řeči tohoto dítěte.

Dílčí cíle výzkumného projektu se zaměřují na vytvoření materiálů v jednotlivých oblastech rozvoje řeči: nácvik správného dýchání, rozvoj motoriky mluvidel, využití citoslovcí pro nácvik hlásek, čtení písmen, využití říkadel a písní, rozvoj slovní zásoby.

Ke zpracování teoretické části diplomové práce byla použita analýza odborné literatury. Metodologii výzkumného projektu tvoří kazuistika, přímé aktivní pozorování, řízený individuální rozhovor, praktické zkoušky při realizaci her a cvičení.