Rozvoj jemné a hrubé motoriky

Vyberte kapitolu:

Práce

MASARYKOVA UNIVERZITA
Pedagogická fakulta
Katedra speciální pedagogiky

Rozvoj jemné a hrubé motoriky u předškolního dítěte s Downovým syndromem

Bakalářská práce
Brno 2011

Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Vypracovala: Romana Zetelová

Mnohokrát děkuji PhDr. Mgr. Barboře Bazalové, Ph.D za její ochotu, pomoc, odborné rady a metodické vedení při vypracování této bakalářské práce.

Upřímně děkuji všem přátelům z občanského sdružení Úsměvy, že mi dali možnost pohybovat se s nimi ve společnosti dětí s Downovým syndromem, jmenovitě pak především Bc. Kateřině Jiskrové a Bc. Michaele Hostinské.

„Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“

Obsah

OBSAH

ÚVOD

1 Downův syndrom
1.1 Vymezení pojmu Downův syndrom
1.2 Fyziognomické zvláštnosti osob s Downovým syndromem
1.3 Zdravotní komplikace související s Downovým syndromem
1.4 Příčiny vzniku a formy Downova syndromu
1.5 Prenatální diagnostika Downova syndromu
1.6 Legislativa a možnosti předškolního vzdělávání dětí s Downovým syndromem v ČR

2 motorika v předškolním věku
2.1 Definice pojmu motorika
2.2 Charakteristika období předškolního věku
2.3 Motorika u dětí s Downovým syndromem
2.4 Vývoj jemné a hrubé motoriky u předškolních dětí s Downovým syndromem
2.5 Zásady rozvoje motoriky u dětí s Downovým syndromem
2.6 Terapie pro rozvoj motoriky u dětí s Downovým syndromem

3 Cvičení pro rozvoj jemné a hrubé motoriky u předškolního dítěte s Downovým syndromem
3.1 Cíle výzkumného projektu, metodologie
3.2 Místo výzkumného šetření
3.3 Charakteristika výzkumného vzorku
3.4 Vlastní výzkum – aplikace vybraných cvičení na rozvoj motoriky u dívky s DS předškolního věku
3.5 Závěr výzkumu

Závěr

SHRNUTÍ
SUMMARY
Seznam POUŽITÝCH ZDROJŮ
Seznam Příloh

Úvod

ÚVOD

Téma bakalářské práce týkající se Downova syndromu pro mne bylo samozřejmou volbou. Této oblasti se ve své praxi věnuji nejvíce, velice mne zajímá a baví. Druhým školním rokem pracuji, střídavě se svojí kolegyní, jako asistentka pedagoga v běžné mateřské škole, kde mám na starosti šestiletou holčičku s Downovým syndromem. Moje kolegyně, jakožto logopedka, má na starost především oblast vývoje řeči, já se soustředím na rozvoj motoriky. Ostatní oblasti rozvíjíme společně. Od roku 2010 se také věnuji dobrovolnické práci v občanském sdružení Úsměvy, pomáhající lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám.

V bakalářské práci bych ráda využila praktické znalosti a zkušenosti, které jsem nabyla při práci s dětmi s Downovým syndromem. Během své práce jsem se seznámila s velkým počtem her a cvičení, která rozvíjejí motoriku. Prostřednictvím sešitu cvičení, který je součástí této práce, bych je ráda poskytla všem, kteří s dětmi s Downovým syndromem pracují, nebo v budoucnu pracovat budou. Působení na rozvoj motoriky je pro správný vývoj dítěte s Downovým syndromem velice důležité. Motorika prostupuje celou osobností dítěte a je úzce spjata s ostatními vývojovými oblastmi.

Práce je rozdělena do tří kapitol. První dvě kapitoly jsou zaměřeny na teorii, třetí kapitola zahrnuje vlastní výzkumné šetření.

Cílem teoretické části bakalářské práce je základní charakteristika Downova syndromu a analýza rozvoje jemné a hrubé motoriky u předškolního dítěte s Downovým syndromem. První kapitola se věnuje definici tohoto postižení a příčinám jeho vzniku, popisuje formy Downova syndromu, jeho typické znaky a zdravotní komplikace, nastiňuje možnosti prenatální diagnostiky a předškolního vzdělávání dětí se syndromem. Druhá kapitola je zaměřena na charakteristiku a rozdělení druhů motoriky, popisuje období předškolního věku, věnuje se rozvoji jemné a hrubé motoriky a pozastavuje se nad zásadami tohoto rozvoje u předškolního dítěte s Downovým syndromem. Kromě toho se zabývá terapiemi, které motoriku rozvíjejí.

V praktické části bakalářské práce jsou realizována vybraná cvičení vhodná na rozvoj jemné a hrubé motoriky u konkrétního dítěte s Downovým syndromem. Cílem výzkumu je objasnit, jakým způsobem lze u předškolních dětí s Downovým syndromem rozvíjet jemnou a hrubou motoriku a blíže popsat možnosti tohoto rozvoje.

Ke zpracování teoretické části je využita technika analýzy odborné literatury. Vzhledem k tomu, že výzkum je založen na hloubkové analýze související s výzkumným kontaktem a práci s jedním dítětem, výzkum je kvalitativního charakteru. V rámci výzkumného šetření byly využity výzkumné metody: kazuistika, analýza výsledků činnosti a přímé zúčastněné pozorování. Pozorování dítěte bylo individuální, v jeho přirozených podmínkách.