Problematika Downova syndromu

Vyberte kapitolu:

Práce

Středoškolská odborná činnost 2008/2009
Obor 14 – pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

Problematika Downova syndromu

Autor:
Johana Kosmáková
VOŠPS a SPgŠ, 1. máje 221
767 59 Kroměříž, 4. ročník

Konzultant práce:
PaedDr. Věra Millerová
(VOŠPS a SPgŠ, Kroměříž)

Prohlášení
Prohlašuji tímto, že jsem soutěžní práci vypracovala samostatně pod vedením PaedDr. Věry Millerové a uvedla v seznamu literatury veškerou použitou literaturu a další informační zdroje včetně internetu.

„Mentálně postižené dítě, postižený člověk, vnáší do života smysl a to i do života normálních lidí. Tento smysl je vtělen do lekcí trpělivosti, porozumění a milosrdenství, do lekcí, které my všichni používáme a jimiž se musíme učit, lhostejno kým jsme.“

(Pearl S. Buck)

Poděkování
Děkuji vedoucí své práce paní PaedDr. Věře Millerové za cenné rady a čas, který mi během vypracování mé práce věnovala.
Zároveň bych chtěla poděkovat své rodině, známým, spoluobčanům a hlavně mojí mamince za pomoc, díky které jsem mohla realizovat svůj výzkum v praktické části středoškolské odborné činnosti.

Obsah

OBSAH

0 Úvod 2
1 Teoretická část 3
2 Praktická část 29
2.3 INDIVIDUÁLNÍ OSOBNÍ ROZHOVOR 30
3 Výsledky 46
3.1 Dotazník pro spoluobčany 46
3.3 Vyhodnocení stanovené hypotézy 48
4 Závěr a diskuSe 49
5 anotace – resumé 51
6 Použitá literatura 52
7 Přílohy 53
Prasklice 66

Úvod

0 Úvod

,,Nejlepší možnost prožít plnohodnotný život má dítě s mentálním postižením tehdy, stojí-li při něm alespoň jeden člověk, který je dostatečně tvrdohlavý, odhodlaný, obětavý a neústupný.“

(citát z knihy Naia se smí narodit)

Téma své práce jsem si vybrala na základě toho, že mám o 7 let staršího bratra Milana, který si sebou vzal na svět diagnózu zvanou Downův syndrom. A právě díky němu se po celý svůj život s těmito lidmi a jejich rodinami setkávám.
Nikdy mi lidé s jakýmkoli postižením nebyli na obtíž a chtěla bych proto svojí prací poukázat na jejich přínos pro rodinu a společnost.

Když se můj bratr narodil, moje rodiče to zastihlo zcela nepřipravené. Jeho narození pro ně znamenalo spoustu bolesti a trápení, které plynuly z jejich nevědomosti a neznalosti a také z neznalosti a neprofesionality zdravotníků.
Bohužel i v dnešní době provází toto postižení mnoho mýtů a polopravd a to i mezi odborníky. I dnes se rodiče setkávají se spoustou těžkostí a překážek při výchově a vzdělávání svých postižených dětí.

Jsem přesvědčena o tom, že pokud by rodiče měli více informací a podpory končilo by méně těchto dětí v sociálním zařízení a více dětem by bylo dovoleno se narodit.