Rozvoj jemné a hrubé motoriky

Vyberte kapitolu:

Závěr

Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo základní nastínění problematiky Downova syndromu a analýza rozvoje jemné a hrubé motoriky u předškolního dítěte s Downovým syndromem.

Ve dvou teoretických kapitolách jsme se věnovali definici Downova syndromu, jeho etiologii, formám, typickým znakům a zdravotním komplikacím spojeným s tímto postižením. Zmínili jsme také možnosti prenatální diagnostiky a předškolního vzdělávání. Dále jsme charakterizovali pojem motorika, popsali jsme předškolní věk a věnovali jsme se rozvoji a zásadám rozvoje jemné a hrubé motoriky u dětí s Downovým syndromem předškolního věku. Nezapomněli jsme se zmínit ani o terapiích, které motoriku rozvíjejí. Cíl teoretické části bakalářské práce byl splněn.
Praktická část bakalářské práce byla zaměřena na aplikaci vybraných cvičení využitelných pro rozvoj jemné a hrubé motoriky u konkrétního dítěte s Downovým syndromem. Pro lepší představu o daném dítěti byla v rámci výzkumu zpracována jeho podrobná kazuistika.

Hlavním cílem výzkumu bylo objasnit a popsat, jakým způsobem lze u dětí s Downovým syndromem předškolního věku rozvíjet jemnou a hrubou motoriku a blíže popsat vybrané možnosti tohoto rozvoje. Z výzkumného šetření jsme zjistili, že při individuálním rozvoji motorických dovedností předškolního dítěte s Downovým syndromem je v rámci cvičení důležité dbát na to, aby byla tato cvičení motivační, zábavná, s jasnými a jednoduchými instrukcemi. Při splnění těchto podmínek můžeme konstatovat, že cvičení mají na rozvoj motoriky pozitivní vliv při každé aplikaci. Výhodou cvičení je také to, že mají na osobnost dítěte holistický vliv, působí na ni celostně. Kromě motorických dovedností rozvíjejí tato cvičení i schopnost komunikace a řeč, rozvíjejí paměť (hlavně pohybovou a prostorovou), orientaci v prostoru, vnímání, pozornost, aj. V rámci výzkumu jsme u dítěte při každé opětovné aplikaci cvičení pozorovali pokroky i v těchto funkcích, které přímo ovlivnily i jeho motorickou zručnost v rámci plnění úkolu. Hlavní cíl výzkumného šetření byl splněn. Výzkumným šetřením bylo prokázáno, že vybraná cvičení mají pozitivní vliv na rozvoj motoriky dítěte a mohou být využita v rámci rozvoje motorických i dalších funkcí u dětí s diagnózou Downův syndrom předškolního věku.
Dílčím cílem výzkumného šetření bylo vytvoření sešitu, který by obsahoval cvičení využitelná pro rozvoj jemné a hrubé motoriky u dětí s Downovým syndromem předškolního věku. Sešit se třiceti cvičeními byl vytvořen a dílčí cíl byl tímto rovněž splněn.

Výzkumné šetření považujeme za úspěšné a získané výsledky mohou být využity jako jedna z ověřených možností motorického rozvoje dětí s Downovým syndromem.

Shrnutí

SHRNUTÍ

Tématem práce je rozvoj jemné a hrubé motoriky u předškolního dítěte s Downovým syndromem. Text je členěn do tří kapitol. V první kapitole je charakterizován Downův syndrom, jeho etiologie a formy, fyziognomické zvláštnosti a zdravotní komplikace, diagnostika a možnosti předškolního vzdělávání. Druhá kapitola popisuje motoriku, rozvoj a zásady rozvoje motoriky u předškolních dětí s Downovým syndromem a terapie, které jsou s rozvojem motoriky úzce spjaty. Výzkumná část je zaměřena na využití motorických cvičení a sleduje jejich vliv na rozvoj jemné a hrubé motoriky u předškolního dítěte s Downovým syndromem.

SUMMARY

The topic of the thesis is development of fine and gross motor skills in pre-school child with Down syndrome. The writing is divided into three chapters. In the first chapter there is characterised Down syndrome, its etiology and forms, physiognomic signs and health complications, diagnostics and ways of pre-school education. Second chapter describes motor, its development and developmental principles in pre-school children with Down syndrome and to therapies which are closely linked with motor skills development. Practical part is focused on using motor exercises and it describes their influence on development of fine and gross motor skills in pre-school child with Down syndrome.

Zdroje

Seznam POUŽITÝCH ZDROJŮ

Seznam literárních zdrojů:

BARTOŇOVÁ, Miroslava. BAZALOVÁ, Barbora. PIPEKOVÁ, Jarmila. Psychopedie : Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido 2007. ISBN 978-80-7315-144-7.
ČADILOVÁ, Věra a kol. Agrese u lidí s mentální retardací a autismem. 1. vyd. Praha : Portál 2007. 243 s . ISBN 978-80-7367-319-2.
EDELSBERG, Ludvík a kol. Defektologický slovník. 3. vyd. Jinočany : H & H 2000. 418 s. ISBN 80-86022-76-5.
CHVÁTALOVÁ, Helena. Jak se žije dětem s postižením. 1. vyd. Praha : Portál 2001. 184 s. ISBN 80-7178-588-1.
ČERNÁ, Marie a kol. Česká psychopedie : speciální pedagogika osob s mentálním postižením. 1. vyd. Karolinum : Praha 2008. ISBN 978-80-246-1565-3.
DOLEJŠÍ, Mojmír. K otázkám psychologie mentální retardace. 2. vyd. Praha : Avicenum 1973. 192 s.
DVOŘÁKOVÁ, Hana. K některým problémům tělesné výchovy v současné mateřské škole. 1. vyd. Praha : Karolinum 1998. ISBN 80-7184-497-7.
JUKLÍČKOVÁ-KRESTOVSKÁ, Zdeňka a kol. Pohybové hry dětí předškolního věku. 2. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1987. 312 s.
KOLEKTIV AUTORŮ. Trháme a lepíme. Ostrava : Anagram 2000. ISBN 80-902732-4-6.
KOLEKTIV AUTORŮ. Krčíme a lepíme. Ostrava : Anagram 2001 ISBN 80-86331-20-2.
KOLEKTIV AUTORŮ. Největší kniha nápadů I. : pro děti od 3 do 7 let. 1. vyd. Brno : Computer Press 2007. ISBN 80-251-0734-5.
KUČERA, Jiří. Downův syndrom : model a problém. 1. vyd. Praha : Avicenum 1981. 144 s.
MORALES, Rodolfo Castillo. Orofaciální regulační terapie : Metoda reflexní terapie pro oblast úst a obličeje. 1. vyd. Praha : Portál 2006. 184 s. ISBN 80-7367-105-0.
NEWMAN, Sarah. Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením : rozvoj kognitivních, pohybových, smyslových, emočních a sociálních dovedností. 1. vyd. Praha : Portál 2004. 168 s. ISBN 80-7178-872-4.
OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s mozkovou obrnou. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita 2010. ISBN 978-80-210-5266-6.
OPATŘILOVÁ, Dagmar. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita 2008. ISBN 978-80-210-4575-0.
PIPEKOVÁ, Jarmila. VÍTKOVÁ, Marie. Terapie ve speciálně pedagogické péči. 2. vyd. Brno : Paido 2001. ISBN 80-7315-010-7.
PRŮCHA, Jan. WALTEROVÁ, Eliška. MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 5. vyd. Praha : Portál 2008. 322 s. ISBN 978-80-7367-416-8.
PUESCHEL, Siegfried M. Downův syndrom pro lepší budoucnost : Metodická příručka pro rodiče. Praha : TECH-MARKET 1997. 142 s. ISBN 80-86114-15-5.
SELIKOWITZ, Mark. Downův syndrom. 1. vyd. Praha : Portál 2005. 200 s. ISBN 80-7178-973-9.
SZABOVÁ, Klára a kol. Metodika výchovné péče I. 1. vyd. Praha : Avicenum 1980.
SZABOVÁ, Magdaléna. Cvičení pro rozvoj psychomotoriky. 1. vyd. Praha : Portál 1999. ISBN 80-7178-276-9.
ŠUSTROVÁ, Mária a kol. Diagnóza: Downov syndróm. Bratislava : Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku 2004. ISBN 80-8046-259-3.
ŠVARCOVÁ, Iva. Mentální retardace. 1. vyd. Praha : Portál 2000. 184 s. ISBN 80-7178-506-7.
TROJAN, Stanislav. DRUGA, Rastislav. PFEIFFER, Jan. VOTAVA, Jiří. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 1. vyd. Praha : Grada Publishing 1996. 180 s. ISBN 80-7169-257-3.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie : I., Dětství a dospívání. 1. vyd. Praha : Karolinum 2005. 467 s. ISBN 80-2460-956-8.
VALENTA, Milan. MÜLLER, Oldřich. Psychopedie. 3. vyd. Praha : Parta 2007. ISBN 978-80-7320-099-2.
VÍTKOVÁ, Marie a kol. Integrativní speciální pedagogika : Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno : Paido 2004. ISBN 80-7315-071-9.
WARNER, Penny. 160 her a cvičení pro první tři roky života dítěte. 1. vyd. Praha : Portál 2004. ISBN 80-7178-903-8.
WINDERS, Patricia, C. Rozvoj hrubé motoriky u dětí s Downovým syndromem : Průvodce pro rodiče i profesionály. 1. vyd. České Budějovice : Jihočeská univerzita 2009. ISBN 978-80-7394-168-0.

Seznam internetových zdrojů:

MŠMT [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dostupné na WWW: http://www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-zakon.
MŠMT [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dostupné na WWW: http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol. Naposledy citováno 1. února 2007 14:21.
MŠ NA OSADĚ [online]. Mateřská škola Na Osadě. Dostupné na WWW: http://msnaosade.wz.cz/.
PSP [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. Dostupné na WWW: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html.
ÚZIS ČR [online]. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Dostupné na WWW: http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html.

Přílohy

Seznam Příloh

Příloha č. 1: obr. 1 – Sluníčko s barevnými kolíčky
Příloha č. 2: obr. 2 – Šroubky a matičky
Příloha č. 3: obr. 3 – Závody aut
Příloha č. 4: obr. 4 – Kouzelný pytlíček
Příloha č. 5: obr. 5 – Bludiště
Příloha č. 6: obr. 6 – Provazochodec
Příloha č. 7: text 1 – Dáme ruku sem, dáme ruku tam
Příloha č. 8: text 2 – Kos

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

Text 1

Dáme ruku sem, dáme ruku tam

Text písničky Pohybový doprovod
Dáme ruku sem, Pravou ruku natáhneme před tělo.
dáme ruku tam, Levou ruku natáhneme před tělo.
dáme ruku sem Pravou ruku natáhneme před tělo.
a tak s ní zatřesem. V rytmu s ní zatřeseme.
Uděláme ruty šuty rotaci, Dáme ruce v bok a v rytmu se otočíme dokola.
ať máme legraci. Tleskáme do rytmu.

Text 2

Kos

Text říkanky Pohybový doprovod
Skok a skok a žádný krok, Poskoky snožmo na místě.
Kos tak skáče celý rok. Poskoky snožmo na místě.
Po žížale pokukuje, Otáčení hlavou doleva a doprava.
zobákem ji Předklon hlavy.
vytahuje. Srovnání hlavy a natažení rukou do výšky.