Vliv přístupu zdrav. personálu

Vyberte kapitolu:

Závěr

6. Závěr

Sdělení diagnózy matce, které se narodilo dítě s postižením by se v žádném případě nemělo podcenit nebo zanedbat. Z výše uvedeného výzkumu vyplývá, že negativní přístup zdravotníků a netaktně vyřčená diagnóza má značný vliv na utváření vztahu matka – dítě. Je třeba si uvědomit, že matka je v těhotenství, ale i po porodu vlivem hormonů ve značném emočním znevýhodnění a každá neadekvátní reakce ze strany lékařů, sester, ale i rodiny, v ní může vyvolat pochybnosti a ovlivnit rozhodnutí dítěte se vzdát. Z toho vyplývá i přání matek, aby jim byla diagnóza sdělena a vysvětlena v soukromí, nejlépe za přítomnosti partnera, objektivním způsobem bez předem stanovených řešení a aby konečné rozhodnutí, zda dítě přijmou či ne bylo pouze na nich.

Věřím tomu, že poznatky uveřejněné v této práci mohou být přínosem v oblasti zdravotnické etiky. Pro lékaře, sestry a ostatní zdravotnické pracovníky může sloužit jako podnět pro zamyšlení nad předsudky a postoji v komunikaci s matkou dítěte s DS.

Cíle, které jsme si v úvodu stanovili, byly splněny. Jsme si vědomi toho, že kvalitativní výzkum si nečiní nárok na objektivitu a zevšeobecnění, a proto je nutné teze, jež vyplynuly z výzkumu ověřit jako vstupní hypotézy možného kvantitativního šetření s více respondenty.

Na tom záleží

NA TOM ZÁLEŽÍ

Denisa Střihavková 2)

Na tom záleží, na tom, že každý člověk , ať je postižený nebo zdravý , je schopen to zvládnout. Tak se musíme na to dívat. Každý něco dokáže, ale musíte to brát tak, přátelé, že pravda v tom je, že každý se snaží dělat to, co zmůže. Takový život už je.

Ať je člověk takový, jaký je, tak si ho musíme vážit, chápat jeho pocity.

Když je třeba postižený, musíme ho mít rádi a snažit se mu pomoct a pochopit jeho problémy. To, že je postižený, za to nemůže. A není hezké od druhých lidí, aby se mu posmívali. On za to nemůže, že je postižený.

A lidé, kteří se posmívají tomu čemu nerozumí, jsou to hloupí lidi, kteří nechápou nic, a radši by chápali jen sami sebe.“

2) Denisa Střihavková se narodila „…28. března 1977 jako 15 milióntý občan Československé republiky.“. Je to jedna z nejznámějších českých spisovatelek s Downovým syndromem, které vyšly již dvě knihy – Na tom záleží I. a II.

Zdroje

Seznam použitých zdrojů

BEAUCHAMP, T. L., CHILDRESS, J. F. Principles of Biomedical Ethics. 6. vyd. USA: Oxford University Press, 2008. ISBN-10: 0195335708 ISBN-13: 978-0195335705

CALDA, P. Návrh k doporučení k provádění prenatálního screeningu Trizomie 21. [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupné z:<http://www.perinatologie.cz/dokumenty/doc/doporucene-postupy/DP%20Down.pdf>

CALDA, P., a kol. Ultrazvuková diagnostika v těhotenství: pro praxi. 1.vyd. Praha: Aprofema, 2007. 268 s. ISBN 978-80-903706-1-6

ČECH, E., HÁJEK, Z., MARŠÁL, K. Porodnictví. 2. vyd. Praha: Grada, 2006. 546 s. ISBN 80-247-1313-9

DOSKOČIL, O., DOLISTA, J. Profesní etika zdravotnického pracovníka inVURM, V. Vybrané kapitoly z veřejného a sociálního zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Triton, 2007. 125 s. ISBN 978-80-7254-997-9.

FITZNEROVÁ, I. Máme dítě s handicapem. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. 160s. ISBN 978-80-7367-663-6

GERYCHOVÁ, R. Biochemický screening.[online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupné z: <http://www.babyonline.cz/tehotenstvi/prohlidky-vysetreni/biochemicky-screening.html>

GOLDMAN, R., CACHÁ, M. Etika zdravotní a sociální péče. 1.vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, pedagogická fakulta, 2004. 126 s. ISBN 80-244-0907-0

GREGOR, V. Prenatální diagnostika [online]. [cit. 2009-11-11]. Dostupné z: <http://www.gate2biotech.cz/prenatalni-diagnostika/>

GUGGENBUHL – CRAIG, A. Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. 120 s. ISBN 978-80-7367-302-4

HÁJEK, Z., KULOVANÝ, E., MACEK, M. Základy prenatální diagnostiky. 1.vyd. Praha: Grada, 2000. 432 s. ISBN 80-7169-391-X

HAŠKOVCOVÁ, H. Jak učit a jak se naučit lékařskou etiku. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 57 s. ISBN 80-7013-349-X

HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. Praha: Galén, 2002. 272 s. ISBN 80-7262-132-7

HEJLEK, A. Komunikace s nemocnými. In Mezi Biblí a medicínou. Sborník přednášek a stručná historie Sdružení křesťanských zdravotníků v ČR. 1. vyd. Albrechtice: Nakladatelství Křesťanský život, 2007. ISBN 978-80-7112-121-3

HORŇÁKOVÁ, A., ŠTEFKOVÁ, G. Specifika komunikace ve zdravotnické profesi. Sestra, 2009, roč. 19, č. 5, s. 22-23. ISSN 1210-0404

HRADÍLKOVÁ, T. „…Když není všechno tak, jak si přáli“. [online]. [cit. 2010-11-04]. Dostupné z: <http://www.ranapece.cz/images/stories/publikace/dokumenty/KDYZ_brozura.pdf >

CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 182 s. ISBN 80-7178-588-1

IVANOVÁ, K. Etika pro pracovníky ve zdravotnictví. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2005. 94 s. ISBN 80-7368-069-6

IVANOVÁ, K. Základy etiky a organizační kultury managementu zdravotnictví. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2006. 240 s. ISBN 80-7013-442-9

KÁLALOVÁ a kol. Zkráceně při příležitosti 3. Světového dne Downova syndromu. Jablonec nad Nisou: Klub Downova syndromu/ SPMP ČR, březen 2008. 55. s.

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. 4. vyd. Praha: Portál 2005. 247 s. ISBN 80-7178–429-X

KOŘENEK, J. Lékařská etika. 2.vyd. Praha: Nakladatelství Triton s.r.o., 2004. 234 s. ISBN 80-7254-538-8

KÖNIGSMARKOVÁ, I. Genetický screening [online]. [cit. 2009-11-13]. Dostupné z:

<http://www.feminismus.cz/download/geneticky_screening.pdf>

KŘÍŽOVÁ, E. Proměny lékařské profese z pohledu sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. ISBN 80-86429-57-1

KUGLEROVÁ, I. Dítě v ohrožení .[online]. [cit. 2009-11-12]. Dostupné z: <http://zena-in.cz/clanek/je-tehotenstvi-nemoc/kategorie/tehotenstvi-a-porod>

KUTNOHORSKÁ, J. Etika v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 164 s. ISBN 978-80-247-2069-2

LABUSOVÁ, E. Metody prenatální diagnostiky.[online]. [cit. 2008-11-11]. Dostupné z: <http://www.evalabusova.cz/clanky/metody.php>

LEIFER, G. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 988 s. ISBN 80-247-0668-7

LINHARTOVÁ, V. Praktická komunikace v medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 152 s. ISBN 978-80-247-1784-5

MACHÁČKOVÁ, J. Lesk a bída prenatální diagnostiky.[online]. [cit. 2009-11-11]. Dostupné z: <http://www.baby-cafe.cz/modules.php?file=print&name=News&sid=110905>

MATĚJČEK, Z. Desatero zásad v péči o jedince s mentálním postižením. [online].

[cit. 2010-11-04]. Dostupné z: <http://www.ovecka.eu/desatero.htm>

MATĚJČEK, Z. Rodičům mentálně postižených dětí. 1. vyd. Praha: Nakladatelství H&H, 1992. 16 s. ISBN 80-85467-52-6

MATĚJČEK, Z., DYTRICH, Z. Děti, rodina a stres. 1.vyd. Praha: Galén, 1994. 214 s. ISBN 80-85824-06-X

MIKULANDOVÁ, M. Těhotenství a porod. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2004. 160 s. ISBN 80-251-0205-X

MUNZAROVÁ, M. Zdravotnická etika od A do Z. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 156 s. ISBN 80-247-1024-2

POLÁCHOVÁ, E. Empatie v ošetřovatelském kontextu. Sestra, 2009, roč. 19, č.10, s. 18, ISSN 1210-0404

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4. vyd.
Praha: Portál, 2003. 328s. ISBN 80-7178-772-8

PUESCHEL, S. M. Downův syndrom pro lepší budoucnost. 1. vyd. Praha: Tech-Market, 1997. 142s. ISBN 80-86114-15-5

ROTTER, H. Důstojnost lidského života. 1.vyd. Praha: Nakladatelství Vyšehrad s.r.o., 1999. 112 s. ISBN 80-7021-302-7

Selikowitz, M. Downův syndrom. 1. vyd. Praha: Portál 2005. 200 s. ISBN 80-7178–973–9

STUDÍKOVÁ, M. Význam neverbální komunikace pro pacienta. České Budějovice, 2009. 80 s. Bakalářská práce na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod katedrou Ošetřovatelství. Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Hana Sloupová – BürgerováR. N.

ŠIMEK, J., ŠPALEK, V. Filozofické základy lékařské etiky. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 112 s. ISBN 80-247-0440-4

ŠUSTROVÁ, M. Diagnóza: Downov syndróm. 1. vyd. Bratislava: Spoločnosť Downóva syndrómu, 2004. 240 s. ISBN 80-8046-259-3

TATE, P. Komunikace pro lékaře. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 164 s.

ISBN 80-247-0911-2

TUTKOVÁ, J. Komunikace sestra – pacient. Sestra, 2007, roč. 17, č. 1, s. 22-23. ISSN 1210-0404

UZEL, R. Práva matky a plodu. [online]. 2005 [cit. 2010-05-30]. Dostupné z: <http://www.planovanirodiny.cz/view.php?cisloclanku=2006011914>

VENGLÁŘOVÁ, M., MAHROVÁ, G. Komunikace pro zdravotní sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 144 s. ISBN 80-247-1262-8

VYMĚTAL, J. Lékařská psychologie. 3. vyd. Praha: Portál, 2003. 328s. ISBN 80-7178-740-X

VURM, V.Vybrané kapitoly z veřejného a sociálního zdravotnictví. 1.vyd. Praha: Nakladatelství Triton s.r.o., 2007. 125 s.ISBN 978-80-7254-997-9

ZACHAROVÁ, E., HERMANOVÁ, M., ŠRÁMKOVÁ, J. Zdravotnická psychologie.

1. vyd. Praha: Grada, 2007. 232 s. ISBN 978-80-247-2068-5

ZUCKHOFF, M. Naia se smí narodit. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 328 s. ISBN 80-7178-827-9

Klíčová slova

Klíčová slova

prenatální diagnostika

Downův syndrom

matka

těhotenství

sdělování diagnózy

zdravotnický personál

Přílohy

Přílohy

Příloha č. 1 Jiří Šedý – Lidská důstojnost

Příloha č. 2 Hippokratova přísaha

Příloha č. 3 ICN – Etický kodex sester

Příloha č. 4 Etický kodex ČLK

Příloha č. 5 Zdeněk Matějček – Desatero zásad v péči o jedince s mentálním postižením:

Příloha č. 6 Kluby Downova syndromu v ČR