PORTAGE

Informace k programu PORTAGE

by Krista Hemzáčková (bez ověření) – 17/12/2010

Program WINCHESTERSKÁ PORTAGE – služba domácích konzultací – je systémem podněcování vývoje dítěte s postižením nebo vývojem rozikovým ve věku od narození do 7 let v domácím prostředí. Model byl původně vyvinut v Portage, stát Wisconsin, USA, v Co-operative Educational Service Agency. V roce 1976 byl uveden a posouzen ve Velké Britanii ve Wessexu a Glamorganu. Pracovní tým zahrnuje domácí konzultanty, supervizora, sekretáře a členy řídícího týmu. Jádro PORTAGE programu je v pravidelných návštěvách rodiny, obvykle jednou za týden. Domácí konzultanti se společně setkávají se supervozorem a sekretářem a na těchto schúzkách podávají zprávu o svých návštěvách v rodině.
Úloha domácího konzultanta:
Pravidelně navštěvuje rodiny.
V úvodu návštěv používá portageovský nebo jiný vhodný vývojový seznam dovedností k pozorování a zaznamenání současných dovedností dítěte a jeho chování.
Vývojové položky jsou zpracovány do oblastí: Socializace novorozence, Soběstačnost a sebeobsluha, Vědomosti, Řeč, Jemná motorika, Hrubá motorika.
Pozoruje a zaznamenává, jak dítě činnosti provádí, jak se chová.
Pozoruje a zaznamenává přístup rodičů k dítěti a způsob jejich interakcí.
Domlouvá s rodiči cíle učení, které jsou odvozeny od aktuálních dovedností dítěte a zapisuje je.
S využitím položek tvoří s rodiči postup nácviků (metodická doporučení) a tento postup se zapisuje.
Vyplňuje záznam aktivity a rodičům jej ponechává.
Předvádí rodičům způsob nácviku s dítětem. Následovně pozoruje rodiče, který s dítětem nácvik provádí. Rodiče jsou seznámeni s vyhodnocením nácviků, vedením záznamu o nácvicích.
Na pravidelných supervizních schůzkách podává zprávu o domácích návštěvách a předává k hlubšímu rozboru a diskuzi podrobné údaje o dítěti. Podává zprávu o pokroku, oslavuje úspěch, konzultuje problémy a po diskuzi shrnuje jejich možné řešení.
Posuzuje v pravidelných, ne delších než šestiměsíčních intervalech, pokroky dítěte s využitím seznamu dovedností a jiných vhodných materiálů a po konzultaci s rodiči i s dalšími odborníky, kteří s dítětem pracují. Na základě tohoto posouzení stanovuje cíle pro příští období.
Konzultuje s rodiči, jak přenést nově naučené dovednosti do nových souvislostí, na další materiály, osoby, smyslové oblasti a jak je integrovat do každodenní praxe dítěte.
Princip setkání domácího konzultanta s rodinou každý týden má velký význam: může se stát, že se nácviky nedaří, výběr a forma nebyly zvoleny vhodně a je možné metodické postupy změnit. Nedochází k tomu, že nevhodně zvolené postupy a nezdary v nácvicích se opakují, ztrácí se čas a rodiče motivaci k provádění nácviků.
V našich Českých podmínkách se program PORTAGE realizuje v různých modifikacích (např. Střediska rané péče, i některá SPC nabízí tyto služby). Bohužel, pravděpodobně nikde nejsou návštěvy v rodině v týdenní frekvenci (provozní i finanční důvody).
V České republice zajišťovalo proškolovací kurzy a praktické provádění programu PORTAGE Dětské centrum PAPRSEK, Praha 9, Hloubětín, pod vedením PhDr. Jaroslava Šturmy /1994/.

Převzato z diskuze na serveru www.postizenedeti.cz